Generelle Salgs- og leveringsbetingelser (27.10.2022)
Wetap Scandinvia ApS, CVR 42490970

Mangler du noget?
Har du forespørgsler til varer, som ikke er på siden, så kontakt os.
◾ Telefon: 50385047
◾ E-mail: mail@wetap.dk

Alle priser er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Når du handler med Wetap
Scandinavia.dk indgås aftalen kun på dansk.

Hvordan betaler jeg?
Beløbet hæves først på dit kort, når du godkender bestillingen på Wetap.dk. Der trækkes ikke et
større beløb end det du har godkendt ved købet.
Enhver betaling er netto kontant med mindre andet udtrykkeligt aftales.

Pris
Anførte priser er dagspriser og kan reguleres, såfremt der sker ændringer i afgifter, samt for
leverancer fra udlandet i valutaforhold mv. Alle priser angives eks. statsafgifter, eks. emballage,
eks. ekspeditionsgebyr, ab sælgers plads. Vi tager forbehold for prisfejl.
Ved bestilling af flasker, vær opmærksom på at leverancen kan variere med +/- 4%.

Levering
For at få din(e) vare(r) leveret, skal du betale fragt. Uanset pris og/eller størrelse af varen, betales
der i fragtgebyr DKK 59,00 ekskl. moms.

Dog gælder der ved samlet køb over DKK 600,00 ekskl. moms, at fragtgebyret frafalder.

Sælger vil, såfremt man er bekendt med, at der vil indtræde væsentlig forsinkelse, så vidt muligt
underrette køber herom, men sælger kan ikke gøres ansvarlig for forsinkelsen.
Det kan forekomme, at komponenter fra leverandører er forsinkede, hvorfor sælgers leveringstid
er en ”cirka leveringstid”.

Leveringstiden kan forventes at være mellem 1-3 hverdage, såfremt varerne er på lager i Danmark.

Vi leverer kun pakker i Danmark. Her er Danmark defineret som Jylland, Fyn, Sjælland, Bornholm
samt brofaste øer.

Transportmiddel vælges af sælger. Forsendelse kan ske med GLS, PostNord, DAO, Danske
Fragtmænd, egne chauffører, direkte via leverandør eller andet.

Leveringstid og force majeure
Enhver ordre modtages under forbehold af force majeure, herunder krig, borgerlige uroligheder,
naturkatastrofer, strejker og lockout, svigtende forsyninger af råmaterialer, brand, beskadigelse af
sælger eller sælgers leverandørers produktionsapparat, svigtende transportmuligheder,
import/eksportforbud eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser sælger eller
sælgers leverandørers muligheder for at levere.

Sælger har i tilfælde af force majeure valget imellem at hæve handlen eller en del af denne, eller
at levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal levering er bortfaldet.

Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab hos køberen som følge af
manglende levering.

Returnering
Returnering af varer kan kun ske ved fejl og mangler samt efter forudgående aftale, med reference
til tildelt returnummer/fakturanummer. Ved kreditering fradrages påløbne omkostninger,
minimum 10%.

Fortrydelsesret
Der er ikke fortrydelsesret ved erhvervskøb.

Annullering
Annullering af ordrer accepteres kun undtagelsesvis efter aftale.

Annullering af ordrer, der er placeret hos sælgers leverandør, er endvidere betinget af
leverandørens accept.

Installation/ibrugtagning
Ønsker køber vejledning i betjening af udstyr kan der træffes aftale om konsulentbistand, der
betales som regningsarbejde.

Reklamationer
Køber skal straks ved modtagelsen, og inden leverancen tages i brug eller bearbejdes, gennemgå
det leverede med henblik på at sikre sig, at der ikke er mangler.

Reklamationer over mangler, der er eller burde være konstateret ved en sådan undersøgelse, skal
fremsættes straks og senest 3 dage efter levering. Fremsættes reklamationen ikke inden for den
anførte frist, fortaber køber sin ret til at gøre misligholdelsesbeføjelse.

Produktansvar
Wetap er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.
Wetap har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i
henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Wetap
sig intet produktansvar.

Ansvarsbegrænsninger
Wetap´s erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige Købers samlede betaling for varen.
Wetap er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, og omkostninger til disses
retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det
omfang Wetap måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er Køber forpligtet til at holde
Wetap skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

Reklamationsret
For direkte eller indirekte tab herunder driftstab og tabt arbejdsfortjeneste – der påføres køberen
på grund af materiale og fabrikationsfejl, påtager sælger sig ingen erstatningspligt.

For levering yder sælger samme reklamationsret, som sælgers leverandør og sælger yder ikke
herudover nogen form for reklamationsret, medmindre der er indgået en skriftlig aftale om
udvidet reklamationsret.

Ejendomsret
Det solgte (inkl. tilbehør) er solgt med ejendomsforbehold og er sælgers ejendom, indtil køber har
betalt hele købesummen med tillæg af renter og omkostninger samt eventuelle udgifter
vedrørende det solgte, som måtte være afholdt af sælger på købers vegne.

Værneting og lovvalg
Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.
Enhver tvist eller uoverensstemmelse, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, skal
forsøges løst gennem forhandling. Hvis det ikke på denne måde lykkes parterne, at finde en
mindelig løsning på tvisten, er enhver af parterne berettigede til at indbringe sagen retten på det
sted, hvor Wetap har sit forretningsmæssige hjemsted.